Artykuł: BIULETYN TECHNICZNY nr 03/2017/AB z dnia: 17/10/2017

BEZPIECZNY MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO Na bezpieczeństwo montażu sufitu podwieszanego, a co równie ważne na bezpieczeństwo jego użytkowania, wpływa bardzo wiele czynników, z których pozwolę sobie wymienić najistotniejsze: - znajomość systemu sufitowego - rozpoznanie warunków montażowych - uwzględnienie wytrzymałości i charakterystyki elementów nośnych, do których mocowany jest sufit podwieszany - planowane obciążenia dodatkowe, układ urządzeń zintegrowanych w suficie (bez indywidualnego podwieszenia)

BEZPIECZNY MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO Armstrong

Na bezpieczeństwo montażu sufitu podwieszanego, a co równie ważne na bezpieczeństwo jego użytkowania, wpływa bardzo wiele czynników, z których pozwolę sobie wymienić najistotniejsze:

- znajomość systemu sufitowego

- rozpoznanie warunków montażowych

- uwzględnienie wytrzymałości i charakterystyki elementów nośnych, do których mocowany jest sufit podwieszany

- planowane obciążenia dodatkowe, układ urządzeń zintegrowanych w suficie (bez indywidualnego podwieszenia)

ZNAJOMOŚĆ SYSTEMU Armstrong

Tylko w ofercie naszej firmy znajdą Państwo dziesiątki systemów sufitów podwieszanych, z których każdy różni się zasadami montażu, dopuszczalnymi obciążeniami, rozstawem zawiesi, rozstawem profili. Każdy z systemów ma własne ograniczenia i możliwości zastosowania. Przed przystąpieniem do instalacji sufitu podwieszanego koniecznym jest zapoznanie się z jego instrukcją, a w szczególności:

- z zestawieniem wymaganych elementów systemu (kształtowniki rusztu, rodzaj płyty sufitowej,dopuszczalne zawiesia systemowe, konieczne lub pożądane akcesoria – sprężyny dociskowe, profile dystansowe, inne)

- z wytycznymi co do sposobu przechowywania i transportu opakowanych i pojedynczych elementów przed instalacją

- z ciężarem jednostkowym rozwiązania w celu dobrania mocowania (ciężar rusztu wraz z wypełnieniami)

- ze sposobami łączenia elementów systemu ze sobą

- ze sposobem, w jaki należy montować płyty sufitowe (wycinanie otworów do wbudowania opraw oświetlenia, docinanie płyt przy ścianie itp., maksymalne obciążenia, jakie mogą być przez nie przenoszone)

WARUNKI MONTAŻOWE Armstrong

Generalnie montaż sufitu podwieszanego można rozpocząć, gdy budynek lub odpowiednia jego część jest oszklona i zabezpieczona przed wiatrem czy deszczem. Wszelkie prace mokre powinny być ukończone przed montażem sufitu. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70 %, a temperatura nie powinna być niższa od 7°C, chyba że inne warunki określone są i dopuszczone przez dostawcę dla konkretnego wbudowywanego systemu.

W przypadku analizy warunków technicznych w miejscu instalacji znajomość systemu pozwala na ocenę, dobór przebiegu profili głównych, rozmieszczenia zawiesi, rozpoznania kolizji z przebiegiem kanałów wentylacyjnych czy też okablowaniem, ocenę długości zawiesi – odległości stropu konstrukcyjnego czy

belek od powierzchni sufitu podwieszanego.

ELEMENTY NOŚNE BUDYNKU, DO KTÓRYCH MOCOWANY JEST SUFIT PODWIESZANY

Jako producent systemów sufitowych nie mamy wpływu na materiał, do którego system zostaje zamontowany. Z tego powodu producent sufitów nie jest uprawniony do dokonywania wyboru mocowania zarówno kształtowników przyściennych jak i zawiesi. W przypadku każdej realizacji sufitu podwieszanego dobór mocowania górnego zawiesi systemowych oraz mocowania do ścian systemowych kątowników przyściennych leży po stronie projektanta i/lub wykonawcy sufitu, którzy określają typ mocowania uwzględniając:

- podstawowy materiał konstrukcji przenoszącej obciążenia - rodzaj podłoża (np. beton, beton lekki, cegła pustakowa), jego cechy i grubość

- wytrzymałość projektową

- rodzaj elementów zawiesi systemowych

- ciężar jednostkowy systemu sufitowego oraz wszelkich urządzeń z nim integrowanych (urządzeń nie generujących drgań instalowanych bez indywidualnego podwieszenia własnego)

Zaleca się stosowanie zaleceń producenta mocowań górnych i mocowań kształtowników przyściennych odnośnie sposobu przygotowania otworów ich długości, grubości, wytrzymałości i metodologii montażu.

Typ i ilość górnych elementów mocujących zawiesi lub kształtowników przyściennych powinny być tak dobrane, aby nośność elementów mocujących nie została przekroczona.

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta mocowań, zawartych w europejskiej lub krajowej ocenie technicznej wyrobu

OBCIĄŻENIA DODATKOWE Armstrong

Znajomość wszelkich planowanych obciążeń dodatkowych oraz ich rozmieszczenia (zintegrowane w suficie podwieszanym urządzenia nie generujące drgań, równomiernie rozłożone warstwy izolacyjne czy inne) pozwala na określenie zasad bezpiecznego montażu i uwzględnienie:

- dopuszczalnej odległości (rozstawu) pomiędzy zawiesiami na profilach głównych rusztu sufitowego i jeśli konieczne na profilach poprzecznych

- dopuszczalnej odległości (rozstawu) pomiędzy profilami głównymi rusztu sufitowego

- dopuszczalnego rozstawu mocowania kształtownika przyściennego do ścian

Dla wielu systemów rusztu naszej firmy w kartach technicznych prezentowane są dopuszczalne obciążenia równomiernie rozłożone. Tabele są pomocne w planowaniu układu zawiesi i profili znając łączny ciężar stosowanej płyty i dodatkowych obciążeń. Przykład takiej tabeli prezentuję poniżej.

Wartości w tabelach zazwyczaj podawane są w odniesieniu do najbardziej wymagającej klasy 1 ugięcia definiowanej w normie PN-EN 13964 a wartości obciążeń zostały określone podczas badań laboratoryjnych przeprowadzonych w oparciu właśnie o tę normę.

W przypadku każdego oferowanego systemu gwarantujemy serwis polegający na określeniu rozmieszczenia profil, zawiesi w zależności od planowanych obciążeń.

Chciałabym również przypomnieć, że w normie PN-EN 13964:2014 znalazł się załącznik A (informacyjny) zawierający wytyczne montażu sufitu podwieszanego. Podane są w nim między innymi:

- dopuszczalne odchyłki poziomu sufitu: < 2mm na długości 1m, maksymalnie 5mm na długości 5m (mierzona w każdym kierunku, dopuszczana jest liniowa interpolacja na krótszych długościach)

- dopuszczalne odchyłki prostokątności – wskazując jako praktyczną metodę kontroli regularną kontrolę przekątnych podczas montażu.

- wytyczne dotyczące kontroli liniowości listew ze szczególnym uwzględnieniem liniowości w punktach połączeń z kształtownikami nośnymi.

Norma określa minimalną szerokość płyt docinanych jako równą lub większą połowie szerokości/długości płyty ale jako nadrzędne traktuje uzgodnienia z projektantem uwzględniające rozmieszczenia kolumn, mocowanie opraw itp. Montaż sufitu zgodnie z normą powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy (zawierającymi, jak wspomniałam powyżej, wyszczególnienie kształtowników rusztu i płyt, dopuszczalne obciążenia zawiesi, rozstaw miedzy mocowaniami kształtowników itp.) Zatem norma podkreśla, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości przed montażem uzyskać od dostawcy odpowiednie instrukcje pozwalające na poprawne wykonanie robót.

AKCESORIA RUSZTU ARMSTRONG

Większość systemów sufitów podwieszanych dopuszcza zastosowanie różnego typu zawiesi. W doborze zawiesi uwzględnia się:

- maksymalne dopuszczalne obciążenie pojedynczego zawiesia

- wysokość regulacji

- oraz, jeżeli są wymagane, wskazówki dotyczące zabezpieczenia górnego i dolnego mocowania.

Przykłady różnych dopuszczalnych połączeń pomiędzy zawiesiami a profilem nośnym Przykłady różnych zawiesi i ich mocowania górnego

(nie określanego przez dostawcę systemu sufitowego)

Powyższe przykłady są cytatem z normy PN-EN 13964 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań”. Producenci systemów sufitowych mogą wskazać wyłącznie jeden typ zawiesi jako dopuszczany dla systemu sufitowego (przykładem są systemy sufitów metalowych z płytami montowanymi od dołu w profile zaciskowe, w których dopuszczane są wyłącznie zawiesia sztywne) lub zezwalać na stosowanie każdego z podanych przykładowych zawiesi. Zarówno drut średnicy 2mm jak i pręty gwintowane czy zawiesia noniuszowe są elementem oferty firmy Armstrong.

Dla typowych systemów mineralnych modułowych sufitów podwieszanych w Polsce najczęściej wybieranym zawiesiem są wieszaki typu quick-hanger: różnej długości wieszaki dwuhakowe lub oczko-haczyk.

Biuletyn chciałabym poświęcić docenianemu ze względu na swoje cechy techniczne wieszakowi przesuwnemu do profili T, który dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji zapewnia wytrzymałe i mocne połączenie z profilem.

Zawiesie to jest wyposażone w sprężynę pojedynczą i można je komponować z zakończonym hakiem (lub oczkiem) drutem prostym dowolnej długości. W naszej ofercie mamy druty z hakiem o długościach 125mm, 1700mm oraz 2000mm (samo zawiesie przesuwne ma wysokość 130mm).

A 829 H

Wieszak przesuwny

do profili T

Zawiesie A829 H, w porównaniu ze standardowymi dostępnymi na rynku polskim wieszakami przesuwnymi, ma kilka unikalnych cech, przede wszystkim:

- możliwość montażu w dowolnym miejscu bez konieczności nasuwania na koniec profilu, a zatem istnieje możliwość założenia go na profile wcześniej zamontowane, czy też komfortowe wypoziomowanie siatki zawiesi przesuwnych przed montażem profili. Standardowe zawiesia przesuwne, aby dać taką możliwość, muszą zostać mechanicznie odgięte. Działanie to znacząco je osłabia, narusza integralność i może zmniejszyć nośność.

Bezpieczny montaż naszego zawiesia polega na nasunięciu z lekką rotacją zawiesia na główkę profilu a następnie nasunięciu szyny stabilizującej (kciuk montażysty na poniższym zdjęciu)

- wyposażenie w szynę stabilizującą zabezpiecza pozycję wieszaka przesuwnego na profilu.

- wyposażenie w wytrzymałą sprężynę pojedynczą typu „motylek” wykonaną ze specjalnego stopu zapewniającego elastyczność i możliwość wielokrotnej regulacji długości zestawu.

- mocowanie sprężynki, w odróżnieniu od innych zawiesi przesuwnych, nie jest wykonane za pomocą nitu eliminując ryzyko jego zerwania podczas użytkowania; sprężyna wykonana jako przeplotka, mocowana jest w dwa otwory szczelinowe.

- nośność połączenia wieszaka z uniwersalnym profilem głównym Peakform T24 o 43mm została określona według wytycznych normy PN-EN 13964 i wynosi 27,2kg.

Zawiesie A829 H zostało zaprojektowane, aby ułatwić pracę ekipom montażowym, zapewnić bezpieczeństwo montażu i użytkowania.

Życzymy bezpiecznego montażu!