Artykuł: Prace naprawcze na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym wg  technologii Sopro.

I. Przygotowanie podłoża 1. Zszycie pęknięć w posadzkach – Sopro GH 564 Materiał Sopro GH 564 jest dwuskładnikową żywicą akrylową służącą do zalewania, wypełniania i klejenia. Materiał charakteryzuje się wielostronnym zastosowaniem i bardzo wysoką wytrzymałością. Szczególnie nadaje się do wypełniania szczelin w pomieszczeniach i obszarach zewnętrznych oraz do sklejania rys. Rysy na posadzce należy oczyścić ze wszystkich luźnych elementów, względnie je poszerzyć do połowy lub na ok. 2/3 grubości jastrychu, przy pomocy szlifierki kątowej. Wymieszaną na jednolitą masę żywicę akrylową Sopro GH 564 wlać w otwarty przekrój szczeliny, do jej górnej krawędzi lub ewentualnie powtórzyć czynność wielokrotnie, aż do uzyskania całkowitego wypełnienia.

Należy unikać wpływania żywicy w warstwę izolacji termicznej. Przy większych szczelinach należy wbudować zbrojenie poprzeczne (załączone klamry stalowe). W tym celu, przed wypełnieniem żywicą, przy pomocy szlifierki kątowej wykonać nacięcia w odległości 15-30 cm, do połowy lub na ok. 2/3 grubości jastrychu, poprzecznie do długości rysy i na jej końcach, w które należy włożyć załączone klamry.

Zbrojenie zalać żywicą. Należy unikać wpływania żywicy w warstwę izolacji termicznej. Aby zwiększyć przyczepność powierzchni pod następnie nakładane materiały, świeżą żywicę Sopro GH 564 obsypać drobnym, suchym piaskiem kwarcowym. Nadmiar piasku kwarcowego po utwardzeniu żywicy usunąć.

2. Uzupełnienie ubytków/wyprowadzenie spadków na szlichcie.

 Spadki powinny wynosić 1,5 – 2%. Do wykonania warstwy spadkowej lub skorygowania istniejącego spadku należy stosować szpachlę wyrównawczą, szybkowiążącą Sopro RAM 3 454 (zakres stosowania 3-30 mm) z użyciem emulsji przyczepnej Sopro HE 449 (metodą „świeżo na świeżo”). Przy konieczności wykonania grubszych warstw należy stosować zaprawę jastrychową szybkowiążącą SoproRapidur M 5 747 lub zaprawę jastrychową na bazie spoiwa szybkowiążącego SoproRapidur B 5 767 (zakres stosowania 30-80 mm) na podkładzie przyczepnym Sopro HSF 748 (metodą „świeżo na świeżo”). Przed wykonaniem warstwy spadkowej zamocować na ścianie samoprzylepną taśmę dylatacji brzegowej grubości ok. 8-10 mm. 

3. Wykonanie dylatacji

 Jastrych dociskowy należy dylatować w polach 3x3 m lub przestrzegając zasady, że długość pola może być maksymalnie dwukrotnością jego szerokości.

 

II. Wykonywanie uszczelnienia zespolonego pod okładzinę ceramiczną

 

Przed aplikacją mineralnej zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 423 lub Sopro DSF 523 podłoże należy zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Podłoże powinno mieć ciemny, jednolity kolor. Niedopuszczalne są powstawanie zastoju wody lub tzw. filmu wodnego – cienkiej warstewki nie wchłaniającej wody. Gruntowanie wodą stosować w przypadku świeżych jastrychów/szpachli natomiast istniejące podkłady w celu wzmocnienia i związania luźnych cząstek zagruntować produktem Sopro GD 749 w rozcieńczeniu 1:1.

W miejscach krytycznych: w połączenie ściana–posadzka, połączenie posadzki z profilem, na szczelinach dylatacyjnych w jastrychu należy wkleić systemową taśmę uszczelniającą Sopro DBF 638 na zaprawie uszczelniającej Sopro DSF 423 lub DSF 523. W przypadku szczelin dylatacyjnych taśmę pomiędzy pracujące elementy wkleić w formie „odwróconej” Ω. Spod wklejonych taśm wycisnąć pęcherzyki powietrza.

Na połączeniu z ościeżnicą/profilem montażowym drzwi balkonowych wkleić taśmę samoprzylepną Sopro FDB 524.

Na całą powierzchnię jastrychu, na wbudowane wcześniej systemowe taśmy uszczelniające, a także na powierzchnię ściany (do wysokości min. 15 cm) pokrytej izolacją termiczną, należy nałożyć zaprawę uszczelniającą Sopro DSF 423 lub DSF 523 min w dwóch cyklach roboczych. Izolację nakładać na matowo–wilgotne podłoże. W pierwszym cyklu pracy najpierw należy wykonać warstwę kontaktową wtartą w podłoże twardą szczotką lub pędzlem, a następnie pacą o wysokości zęba ok. 6 mm nałożyć właściwa grubość warstwy. Powierzchnie zagładzić gładką stroną pacy. Skontrolować grubość świeżej warstwy (min. grubość w stanie świeżym powinna wynosić 1,3 mm).

Po związaniu 1–szej warstwy (tj. po ok. 5–6h) należy nałożyć kolejne warstwy uszczelnienia zespolonego. Świeżo ułożone powłoki chronić przed szybkim wyschnięciem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (intensywne nasłonecznienie, mróz, obfite opad, silny wiatr itp.).

Podczas pracy z materiałami uszczelniającymi dopuszcza się ich nanoszenie poprzez szpachlowanie oraz metodami malarskimi, łącznie z metodą natrysku.

Zalecana łączna grubość warstw Sopro DSF 423 lub DSF 523 nie może być mniejsza niż 2 mm oraz nie może przekraczać 4 mm.

 III. Roboty okładzinowe

 

Co najmniej po 24 h od zakończenia układania powłoki uszczelniającej można przystąpić do klejenia okładziny ceramicznej wykorzystując metody zapewniające pełne przyleganie kleju do spodu płytek ceramicznych i podłoża. Zalecamy do tego celu stosowanie wysokoelastycznej, półpłynnej zaprawy klejowej Sopro VF XL 413 lub zaprawę wysokoelastyczną cienkowarstwowej Sopro No. 1 400 stosowaną metodą kombinowaną, polegającą na wykonaniu warstwy kontaktowej i grzebieniowej na podłożu oraz warstwy kontaktowej na płytce. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości zaprawy klejowej. Płytki cokolikowe przyklejamy wybraną zaprawą klejową również zachowując warunek „pełnego przylegania”. Okładzinę ceramiczną należy układać z zachowaniem szczelin spoinowych o szerokości min. 5 mm, oraz szczelin dylatacyjnych (odwzorowanie dylatacji z podłoża, na połączeniu płytek ze ścianą, ze stolarka drzwiową, z profilami tarasowymi) o szerokości ok. 10 mm

 

 IV. Fugowanie

 Warunkiem rozpoczęcia prac fugowych jest związanie zapraw klejowych. Spoiny należy oczyścić z resztek zapraw klejowych tak aby uzyskać czystą szczelinę w całym jej przekroju. Stosować tylko i wyłącznie zaprawy fugowe wysokoelastyczne zalecane przez producenta.

 

Sopro DF 10 – cementowa, szybkowiążąca zaprawa fugowa zgodna z normą PN-EN 13888 CG2 WA. Zaprawa do spoin o szerokości 1-10 mm. Szczególnie zalecana do gresu jak i do okładzin z kamienia naturalnego.

Sopro FL – mineralna fuga szeroka, elastyczna do stosowania na balkonach i tarasach klasy CG2WA

Sopro Silikon – fuga silikonowa do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz styków ściana–ściana, ściana–podłoga.

Partie zaprawy do spoinowania przygotowywać w dokładnie takich samych proporcjach z wodą. Różne ilości wody zarobowej mogą doprowadzić do zróżnicowania pod względem barwy i wyglądu spoin oraz sprzyjać niejednorodnością kolorystycznym. Zaprawę mieszać dwukrotnie, przestrzegając czasu dojrzewania. Zaprawę nanosić ukośnie do siatki spoin. Przestrzegać czasu użycia zapraw. Związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą. Chronić świeżą spoinę przed zabrudzeniami.

Spoiny dylatacyjne należy wykonać jako trwale elastyczne tj. na stykach ściana–podłoga, ściana–stolarka oraz w dylatacjach. W pierwszej kolejności należy zabudować na spód szczeliny sznur dylatacyjny Sopro PER 567 odpowiedniej średnicy a następnie wypełnić starannie szczelinę fugą trwale elastyczną SoproSilikon. Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić min. 1 cm. Średnicę sznura dylatacyjnego dobierać o ok. 30 % większą od szerokości szczeliny.

Przed wbudowaniem fugi dylatacyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne osuszenie i oczyszczenie krawędzi płytek z resztek kleju i innych zanieczyszczeń mogących obniżyć przyczepność silikonu do krawędzi płytek.

 

Ogólne zalecenia dotyczące prawidłowego wykonania prac na tarasach w systemie Sopro

 

• Ukształtować spadek minimum 1,5% w kierunku do odwodnienia, uzależniony od wielkości okładziny, stopnia jej antypoślizgowości i sposobu odwodnienia.

• Dylatować jastrych dociskowy i okładzinę w polach około 3x3 m w zależności od nasłonecznienia, koloru i wielkości okładziny lub jako dwukrotność szerokości.

• Szerokość dylatacji około 10 mm.

• Stosować jastrychy odpowiedniej grubości i wytrzymałości.

• Jastrych zabezpieczyć uszczelnieniem zespolonym.

• Wyprowadzać warstwy uszczelniające min. 15 cm na pionowe części budynku przyległe do tarasu.

• Okładziny ceramiczne kleić stosując zasadę pełnego pokrycia spodu płytki klejem („buttering – floating”).

• Stosować zaprawy klejowe wysokoelastyczne o podwyższonych wymaganiach – klasy C2 S1 lub S2.

• Stosować obróbki systemowe.

• Balustrady montować w prawidłowy sposób.

• Dobierać odpowiedni system montażu do wielkości okładziny.

 

Warunki przystąpienia do prac.

 

Ocena istniejącego podłoża.

Temperatura od +5˚C do + 25˚C (powietrze, podłoże, materiał).