Akcesoria do tynków wewn.

PODSTAWOWE WYMAGANIA JAKOŚĆIOWE DLA TYNKÓW GIPSOWYCH

Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń. 
Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń. 
Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg. 
PN-B-10110:2005
Sprawdzeniu podlegają:
zgodność z dokumentacją,
przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/, 
rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/,
grubość tynku /nie mniej niż 2mm, a na suficie nie więcej niż 15 mm/,
przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,1 N/mm2/,
występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,
prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych wykonywanych maszynowo nie powinny być wieksze od wartości podanych w tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005 jak niżej:

1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na długości 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 8 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi tynkuod kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na długosci 1 m i ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 4 mm na długości 1m.

Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolitą powierzchnię, bez rys, pęcherzy, zacieków i przebarwień.