Beton

Beton B20 beton B25 w worku.

Ważne informacje:

Klasa betonu

 – określenie jakości i typu betonu wyrażone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx -  wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach

yy -  wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 28 dniach

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego

Konsystencja betonu

Konsystencja (ciekłość) zaprawy, mieszanki betonowej - obrazuje zdolność do odkształceń (rozpływu) pod wpływem obciążenia. W zależności od metody badania, obciążeniem może być ciężar własny mieszanki lub dodatkowe oddziaływanie zewnętrzne. Konsystencja wpływa na łatwość przemieszczania się mieszanki w formie (szalunku) przy określonym sposobie jej układania. 

Zgodnie z normą PN-EN 206-1 rozróżniamy cztery metody badań konsystencji betonu:

  • metoda opadu stożka
  • metoda Ve-Be
  • metoda stopnia zagęszczalności
  • metoda stolika rozpływowego

Metoda opadu stożka – metoda badania konsystencji mieszanki betonowej i zapraw. Badanie polega na umieszczeniu mieszanki w formie w kształcie stożka (stożek Abramsa), a następnie zdjęciu tej formy. Różnica wysokości formy i opadłej mieszanki jest miarą konsystencji.

Klasa konsystencji według opadu stożka

klasaopad w mm
S110 - 40
S250 - 90
S3100 - 150
S4160 - 210
S5> 220

Wodoszczelność

Wodoszczelność betonu jest to zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod ciśnieniem. Zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności:W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności wody.

KLASA EKSPOZYCJI Z BETONU WEDŁUG EUROKODU

Klasy ekspozycji tak jak w dotychczasowej normie PN-B-03264 wyrażają agresywność środowiska. Klasy te zostały zestawione w tablicy. Na podstawie określonej klasy ekspozycji należy dobrać minimalną klasę betonu.

Klasy ekspozycji
Oznaczenie klasyOpis środowiska
Brak zagrożenia agresją chemiczną
X0W przypadku betonów zbrojonych lub zawierających inne elementy metalowe: bardzo suche
Korozja spowodowana karbonatyzacją
XC1Suche lub stale mokre
XC2Mokre, sporadycznie suche
XC3Umiarkowanie wilgotne
XC4Cyklicznie mokre i suche
Korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej
XD1Umiarkowanie wilgotne
XD2Mokre, sporadycznie suche
XD3Cyklicznie mokre i suche
Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej
XS1Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską
XS2Stałe zanurzenie
XS3Strefy wpływów, rozbryzgów i aerozoli
Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających albo ze środkami odladzającymi
XF1Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających
XF2Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi
XF3Silnie nasycone wodą bez środków odladzających
XF4Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską
Agresja chemiczna
XA1Środ. chemiczne mało agresywne wg. PN- EN 206-1
XA2Środ. chemiczne średnio agresywne wg. PN- EN 206-1
XA3Środ. chemiczne silnie agresywne wg. PN- EN 206-1

Klasa zawartości chlorków (oznaczenie Cl)

Ze względu na fakt, iż jony chlorkowe wpływają na korozję elementów metalowych w betonie a norma kładzie nacisk na trwałość konstrukcji betonowych, podano w normie maksymalną ich zawartość określaną w proporcji do cementu. Chlorki w betonie mogą pochodzić ze składników mieszanki tj. z cementu, kruszyw, dodatków, domieszek a nawet z wody.

Maksymalne zawartości chlorków w betonie przedstawiono w poniższej tabeli.

Zastosowanie betonuKlasa zawartości chlorków a)Maksymalna zawartość Cl- odniesiona do masy cementu b)
Bez zbrojenia stalowego lub innych elementów metalowych z wyjątkiem uchwytów odpornych na korozjęCl 1,01 %
Ze zbrojeniem stalowym lub innymi elementami metalowymiCl 0,200,20 %
Cl 0,400,40 %
Ze stalowym zbrojeniem sprężającymCl 0,100,10 %
Cl 0,200,20 %

a) Klasa zawartości chlorków odpowiednia dla betonu o specjalnym zastosowaniu zależy od postanowień przyjętych w kraju stosowania betonu.

b) W przypadku stosowania dodatków typu II i ich uwzględniania w zawartości cementu zawartość chlorków wyraża się jako procentową zawartość jonów chloru w odniesieniu do masy cementu wraz z całkowitą masą uwzględnianych dodatków.

Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe, sprężające zbrojenie stalowe oraz inne elementy metalowe nie należy dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków.

Klasa związana z maksymalnym wymiarem ziarn kruszywa (oznaczenie Dmax )

Gdy mieszanka betonowa jest klasyfikowana ze względu na maksymalny wymiar ziarn kruszywa, do klasyfikacji należy stosować nominalny górny wymiar ziarn kruszywa najgrubszej frakcji w mieszance DmaxNajczęściej są to wartości odpowiadające stosowanym w betonach frakcjom kruszywa, czyli 8, 16, 32, 64 mm.