PCI Escutan® TF

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: product_shop_2276
Opis

Poliuretanowy materiał uszczelniający do oczyszczalni ścieków, obiektów wodnych, mostów i kanałów

od 137,32 do 137,32
od 101,50 zł do 101,50 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Escutan® TF

Poliuretanowy materiał uszczelniający  do oczyszczalni ścieków, obiektów wodnych, mostów i kanałów

Zakres stosowania produktu PCI Escutan® TF firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Do podłóg i ścian
 • Elastyczne zamykanie poziomych i pionowych spoin łączących i szczelin dylatacyjnych w budownictwie lądowym podziemnym, budownictwie wodnym, budownictwie prefabrykowanym, także przy obciążeniu wodą infiltracyjną oraz nienapierającą wodą powierzchniową zgodnie z DIN 18 195
 • Do oczyszczalni ścieków, budowli portowych, dróg wodnych i śluz przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem do 2 bar (przy 2 cm szerokości spoin)
 • Uszczelnianie połączeń rur i kształtek w kanałach i przewodach ściekowych zgodnie ze świadectwem kontroli Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej
 • Elastyczne zamykanie spoin w jastrychach i płytach betonowych
 • Uszczelnianie obróbek blacharskich
 • Do uszczelniania mankietami przy słupach linii napowietrznych
Parametry techniczne: PCI Escutan® TF producenta PCI BASF
 • Elastyczny, znakomite właściwości w zakresie możliwości powrotu do stanu pierwotnego
 • Wodoszczelny i odporny na działanie wody pod ciśnieniem, nadaje się do stałego obciążenia wodą oraz do obciążenia wodą pod ciśnieniem do 2 bar (przy 2 cm szerokości spoiny)
 • Odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz na proces starzenia, nie traci elastyczności, odporny w zakresie temperatur od -30 °C do +80 °C
 • Odporny na chemikalia, na działanie wielu kwasów, ługów, tłuszczów i olejów
 • Nie jest termoplastyczny, lepszy od zwykłych bitumicznych i smołowych mas szpachlowych
 • Odporny na mikroorganizmy występujące w ściekach
 • Oodporny na działanie korzeni roślin, rozrost korzeni nie stwarza zagrożenia dla uszczelnienia spoin
 • Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, dzięki temu produkt nadaje się do spoin w posadzkach obciążonych ruchem kołowym

Baza materiałowa

poliuretan

Składniki

produkt dwuskładnikowy

Konsystencja

pastowata

Barwa

- składnik bazowy

szary lub czarny

- utwardzacz

biały

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)


- składnik bazowy

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

- utwardzacz

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)


-składnik bazowy

produkt nie podlega obowiązkowi znakowania

-utwardzacz

szkodliwy dla zdrowia, zawiera toluen diizocyjanianu (mieszanka izomerów)

Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Trwałość składowania

min. 12 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym; unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C

Forma dostawy

pojemnik 2,5 l

(puszka 1,79 l składnika bazowego + kiszka 0,71 l utwardzacza) barwa: szara nr art. / znak kontrolny EAN 1219/2 barwa: czarna nr art. / znak kontroli EAN 1237/6 (zbiorcze opakowanie kartonowe: 6 pojemników)

Świadectwa kontroli

kontrola jakości przez SKZ Würzburg, ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego wystawione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, Berlin (nr art. E 20/5)Dane o technice stosowania

Zużycie

- spoina 10 x 10

ok. 100 ml/m

- spoina 15 x 10

ok. 150 ml/m

obliczane według wzoru: szerokość spoiny (mm) x głębokość spoiny (mm) = ml/m spoiny w przypadku spoin trójkątnych zużycie zmniejsza się o połowę

Gruntowanie PCI Elastoprimer 135

ok. 10 ml/m spoiny

Gruntowanie PCI Elastoprimer 220

ok. 12,5 ml/m spoiny

Wydajność

pojemnik 2,5 l wystarcza na ok.

- spoina 10 x 10

25 m

- spoina 15 x 10

16 do 17 m

Temperatura użycia

+5°C do +30 °C (temperatura podłoża i materiału)

Proporcja mieszanki 100 : 300 części wag.

≙ 2660 g składnika bazowego 790 g utwardzacza lub 1790 ml składnika bazowego do 710 ml utwardzacza

Czas mieszania

ok. 5 minut

Czas użycia*

ok. 50 minut

Czas twardnienia**

ok. 36 do 48 godzin

Odporność na temperaturę

-30 °C do +80 °C

Praktyczna zdolność rozszerzalności ok. 20% szerokości spoiny

Twardość A wg Shore’a

30 do 35

 * Przy temperaturze +23 °C. Niższe temperatury wydłużają, a wyższe skracają podany czas.
** Przy temperaturze +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Przy niższych temperaturach można zastosować „przyspieszacz”.

Opakowanie: PCI Escutan® TF producenta PCI BASF

Opakowanie: 2,5 l

Opinie o produkcie PCI Escutan® TF firmy PCI BASF

Warianty produktu (2)

Zdjęcie Opis Cena

szary

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 litr
 • Kod produktu: 1219
 • EAN: 4083200012192
137,32
101,50 (bez VAT)

czarny

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 litr
 • Kod produktu: 1237
 • EAN: 4083200012376
137,32
101,50 (bez VAT)